Domů Profil prodejce Říše divů
Dagmar Bejčková
  • aktivní prodejce od r. 2016
    Reaguje na objednávky obvykle do 1 hodiny.
  • Plzeň, ČR
  • 423 prodaných kusů
  • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (45) 100%
Nadšenci: 123
Aktivita: aktivní
Prodáno: 423
Registrace: 25.12.2016
Město: Plzeň
Stát: ČR
Důležitá informace: Právě jste navštívili jediný specializovaný e-shop s kamejemi v ČR.

Říše divů

/ Prodávající
Novinky
1042553
13.1.2023 Do neděle 15.1. můžete některé poslední kousky zakoupit se slevou 20%

 Děkuji za návštěvu v Říši divů!

 Představuji vám obchod s neobvyklými šperky inspirovanými fantasy světy, různými historickými érami a alternativními módními styly.


Základ sortimentu tvoří kameje. Kamej je tradiční šperk, který vznikl již ve starém Řecku a zažil několik slavných návratů do módy od středověku, přes klasicismus až po viktoriánskou éru.
Skleněné kameje byly nedílnou součástí i šperkovnic našich babiček...Pamatujete? :) 

Většinu skleněných kamejí, ze kterých jsou mé šperky vyrobené, sháním na bleších trzích - jedná se o komponenty ze zrušených továren, nové se již nevyrábí a často ani nejdou objednat na zakázku!

Zboží se snažím vždy aktualizovat co nejdříve, ale prodávám i jinde, proto se může stát, že vámi objednané zboží už nebude k dispozici.
Děkuji za pochopení.

 Děkuji za vaše objednávky a za podporu, kterou mi nákupem šperků vyjadřujete. Díky vám se může moje tvorba stále rozvíjet.

Dáša Štěstí


 

 

 

I. Úvodní ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti a další podmínky týkající se nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu na www.fler.cz/rise-divu, který provozuje Ing. Dagmar Bejčková, DiS. – fyzická osoba, se sídlem v Plzni, zapsaná v živnostenském rejstříku.

 

 

II. Objednávky a uzavření kupní smlouvy

 

1. Zboží lze objednat výhradně prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách internetového obchodu. Za platnou bude považována pouze řádně vyplněná objednávka s úplnými předepsanými náležitostmi. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Prodávající neodpovídá za omyly v objednávce ze strany Kupujícího a řídí se číslem daného zboží.

 

2. Nelze předpokládat, že Prodávající má jakékoliv informace o konkrétním účelu pro jaký je zboží objednáváno, pokud takovýto účel není písemně specifikován v okamžiku, kdy Kupující předloží objednávku Prodávajícímu.

 

3. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující cenu zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky. Prodávající si vyhrazuje právo požádat Kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Smlouva se uzavírá vždy v českém jazyce.

 

4. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného a balného. S konečnou cenou za zboží je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Základní charakteristika zboží a jeho cena je vždy uvedená v nabídkové sekci internetového obchodu, přičemž uvedená cena je včetně DPH a nezahrnuje případné poštovné a balné, která budou Kupujícímu sdělena při dokončování objednávky.

 

5. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které lze dodat. Prodávající se zavazuje dodat zboží v bezvadném stavu a v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující právním předpisům platným na území České republiky.

 

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

 

7. Prodávající má právo odmítnout objednávku toho Kupujícího, který opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

8. Cenou se rozumí cena uvedená v aktuální nabídce internetového obchodu (vždy je uvedena cena zboží včetně DPH), přičemž dnem provedení aktualizace cen v nabídkové sekci internetového obchodu přestávají platit ceny zde dosud uvedené. Celková cena objednaného zboží se v případě dodání prostřednictvím přepravní společnosti automaticky navyšuje o cenu poštovného.

 

9. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen jejich aktualizací v nabídkové sekci internetového obchodu. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu vždy v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

 

10. V případech, kdy Prodávající nemůže zajistit plnění objednávky z důvodu, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se podstatně změnila cena od dodavatele zboží, bude Kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud se strany nedohodnou, má Prodávající nebo Kupující možnost zrušit objednávku nebo její část.

 

 

III. Dodací podmínky

 

1. Termín dodání zboží

 

Pokud je zboží skladem, bude expedováno do 3 pracovních dní od přijetí platby na účet Prodávajícího. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupujícímu bude tato skutečnost e-mailem oznámena nejpozději do tří pracovních dnů po odeslání objednávky.

 

2. Dodání prostřednictvím přepravní společnosti

 

Pokud Kupující zvolí možnost dodání prostřednictvím přepravní společnosti, bude zásilka odeslána jako doporučená zásilka s doručením dle dodacích podmínek přepravní společnosti. Doručovací adresa však musí být vždy na území České republiky. Poštovné a balné vždy hradí Kupující a je na něj upozorněn při dokončování objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a případné závady bez odkladu oznámit přepravci a zahájit reklamační řízení u přepravce a informovat Prodávajícího o jeho výsledku. V opačném případě nemůže Prodávající brát zřetel na reklamace Kupujícího v souvislosti s porušeným nebo poškozeným obalem. Pokud je přepravní obal poškozen, Kupující by měl zásilku od přepravce odmítnout převzít a tuto skutečnost sdělit Prodávajícímu. Podpisem dodacího dokladu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

 

4. Úhrada ceny za zboží

 

Úhrada zboží probíhá platbou předem na bankovní účet Prodávajícího.

Požadování zaslání zboží na dobírku je nepřípustné.

 

5. Ceník poštovného

 

Poštovné Česká Pošta ekonomicky................ 60,- Kč

Poštovné Česká Pošta prioritně.................... 70,- Kč

Zásilkovna na území ČR............................. 75,- Kč

Zásilkovna Slovensko............................. ...100,- Kč

Poštovné Slovensko....................................150,-

 

IV. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

 

Kupující, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V této lhůtě je povinen vrátit Prodávajícímu zpět nepoškozené a nepoužité zboží v původním obalu. O odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen informovat Prodávajícího vnitří Fler poštou.

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má Prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení.

 

V. Reklamace

 

Kupující musí písemně u Prodávajícího uplatnit práva z odpovědnosti za vady dodaného zboží, doložit dokladem o nákupu a připojit své kontaktní údaje. Vady, které zboží má při dodání (ať už v množství nebo druhu dodaného zboží), je povinen oznámit bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 dnů) po dodání zboží.

 

Prodávající rozhodne o reklamaci do 3 dnů, vyřídí ji do 30 dnů v souladu s právními předpisy a vyrozumí Kupujícího. Pokud byla reklamace oprávněná, Prodávající zašle zboží Kupujícímu na své náklady, v opačném případě bude zboží vráceno Kupujícímu na jeho náklady, případná cena za zajištění opravy bude s Kupujícím předem projednána.

 

Za vadu výrobku nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě že:

 

• změna vlastností vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného užívání, skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození.

• Reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena.

 

Reklamaci nelze úspěšně uplatnit, pokud došlo k takovému použití, které je v rozporu s obvyklým způsobem užití daného druhu zboží apod.

 

VI.        DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 

 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: //www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

Jednotlivé objednávky jsou po své realizaci Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 26.12. 2015.6. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

 

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.

 

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

Způsob dopravy
Osobní odběr je možný pouze středa a pátek mezi 8-9h. Adresa bude upřesněna po přijetí platby.
Komentáře
Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
Zboží

Další zboží od Říše divů

Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Menu
--