Domů Profil prodejce YVY
  • aktivní prodejce od r. 2010
    Reaguje na objednávky obvykle do 15 minut.
  • Hradec Králové, ČR
  • 2010 prodaných kusů
  • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (491) 100%
Nadšenci: 1025
Aktivita: aktivní
Prodáno: 2010
Registrace: 15.8.2010
Město: Hradec Králové
Stát: ČR
Důležitá informace: Prodej do EU pouze na Slovensko, nákup v euro účet u Fio, cena dopravy pro SK bude upřesněna dle váhy objednávky...Zakázky už momentálně nemohu přijmout...

YVY

/ Prodávající
Novinky
1095240
26.2.2024 Druhý top dnes, mám zelenomodré pondělí, všem moc děkuji!

Dobrý den Všem,

jsem dlouholetý amatér. Klubka jsou mé potěšení a bylo by fajn,kdyby má práce sem tam mohla potěšit i některé další z Vás,obdivovele úžasného světa  FLER.Vítejte!Úsměv

Momentálně zkouším nabízet některé své výrobky i v kamenném obchodě,v některých případech proto před potvrzením objednávky ověřuji dostupnost zboží!

Za trpělivost při nafocení některých výrobků děkuji slečně Lucii.

 

 Zboží lze do 14 dnů vrátit nepoškozené, nepoužité ( neprané, nenošené ), zabalené a zaslané na vlastní náklady zpět . Informace a přání lze nejrychleji řešit vnitřní poštou zde na Fléru.Děkuji.

1. Všeobecná ustanovení
Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení
objednávky a dodání zboží.
1.1. Zde uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních
stran pro nákup v internetovém obchodě https://www.fler.cz/yvy
(dále v textu jen „Obchodní podmínky“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi prodejcem https://www.fler.cz/yvy jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím internetového obchodu na straně druhé.
Součástí Obchodních podmínek jsou dodací podmínky (dále v textu jen „Dodací podmínky“) i reklamační řád (dále v textu jen „Reklamační řád“).
1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České
republiky, s vyloučením kolizních ustanovení. Je-li smluvní stranou spotřebitel,
řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „ObčZ“), a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).


2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.
Vystavením objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil/a
a souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním a nákupním řádem
prodávajícího.
2.2. Potvrzení objednávky provede prodávající. Nakupující je o potvrzení
informován vnitřní poštou a/nebo e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl při nákupu.
2.3. Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech
odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.
2.4. Při požadavku změny charakteru objednaného zboží (barva, velikost, tvar) v doplňkové zprávě objednávky nemusí prodávající na tuto změnu brát ohled. V takovém případě může objednávku odmítnout. Změnu charakteru zboží je možné předem domluvit s prodávajícím vnitřní poštou a vyrobit zboží podle přání kupujícího.
2.5. O přijetí platby a následném odeslání zboží je kupující informován vnitřní
poštou a/nebo e-mailovou zprávou na zadanou adresu.
2.6 Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů     od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován
elektronicky. Při nesplnění této podmínky může dojít po 14 dnech ke stornování objednávky.


3. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží
3.1. Kupující má právo podle Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový
spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt). Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta)              v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Zboží nemusí být vráceno  v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených  s novým zabalením zboží. Je možné vrátit zboží pouze čisté a nepoškozené.
V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od kupní smlouvy             v 14denní lhůtě, musí dodat prodávajícímu zakoupené zboží s veškerým příslušenstvím (tzn. včetně faktury či paragonu, záručního listu apod.) na adresu prodejce uvedenou na faktuře či paragonu. Po doručení vráceného zboží obdrží kupující finanční prostředky nejpozději do 7 dnů. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího přes vnitřní poštu.
3.2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
3.3. Kupující musí před vrácením zboží o tomto kroku informovat písemně
prodávajícího (např. vnitřní poštou).
3.4. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez zjevných vad způsobených
užíváním a ve vhodném obalu, který zabrání možnému poškození zboží při
přepravě. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku.
3.5. Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena po navrácení zboží
prodávajícímu.
3.6. Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího
k prodávajícímu hradí kupující.


4. Dodací podmínky
4.1. Platbu za zboží a poštovné zašle kupující v českých korunách na bankovní účet prodávajícího. Prodávající odešle kupujícímu zboží po obdržení platby.
4.2. Zboží je odesíláno Českou poštou jako doporučená zásilka, případně jako balík. Poštovné a balné je účtováno s ohledem na aktuální ceník České pošty.
4.3. Pokud si kupující přeje zaslat zboží jinou službou České pošty, jako je např. balík do ruky či balík na poštu, informuje o tom prodávajícího.
4.4. Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty a předběžná základní cena je uvedena u každého jednotlivého zboží. Dle velikosti a ceny celé objednávky může být poštovné prodávajícím navýšeno při potvrzení objednávky na správnou cenu odpovídající zásilce. Prodávající si vyhrazuje právo navýšit poštovné za tyto služby dle aktuálního ceníku České pošty nebo jiných dopravců (PPL apod.).


5. Reklamační řád.
Reklamační řád slouží k zajištění správného postupu při uplatňování              a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona Občanského zákoníku v platném znění a zákona O ochraně spotřebitele v platném znění.
5.1. Záruční doba
5.1.1 Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
5.1.2 Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
5.1.3 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
5.1.4 V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
5.1.5 Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží
za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
5.1.6 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení, vady vzniklé používáním zboží, ani na vady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo nesprávným užíváním.
5.2 Postup při uplatnění reklamace
5.2.1 Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího
elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady. Poté musí zboží řádně zabalit ve vlastním zájmu tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Poté musí zboží zaslat na vlastní náklady na adresu prodávajícího.
5.2.2 Reklamaci je možné uplatnit poštou. Náklady na dopravu k Prodejci hradí Kupující. Náklady na dopravu ke Kupujícímu jsou hrazeny z prostředků
Prodejce. Zboží, které posíláte za účelem reklamace nebo které vracíte ve
14denní lhůtě, nikdy neposílejte na dobírku. Taková zásilka nebude převzata.
5.3 Provedení reklamace
5.3.1 Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce
reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne
reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.
5.3.2 O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo
odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
5.3.3 V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat
odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační
postup.
Upozornění: Barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na
použitém typu a kalibraci monitorů. Drobná barevná nebo rozměrová odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace.


6. Další práva a povinnosti smluvních stran
6.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
6.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování
ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
6.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je
příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: //www.coi.cz


7. Ochrana osobních údajů
Prodávající tímto prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté kupujícím jsou
zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění a nebudou za žádných okolností poskytnuty třetím
osobám a nebudou použity k marketingovým účelům.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2014.

Způsob dopravy
balík cenný (karton většinou "co dům dal") nebo bublinková obálka doporučeně, v případě objednávky více ks je možná úprava poštovného z důvodu připojištění zásilky. Zásilku odesílám 1-3dny po obdržení platby,dle momentálních pracovních směn.
Další prodejní profily
Komentáře
Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
Zboží

Další zboží od YVY

Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Menu
--