Profil uživatele
drevenysvet
Prodávající
Bohdanovce nad Trnavou
Registrace: 7.11.2010

Naše postavičky nevydávajú žiadne zvuky, keď im stlačíte bruško, a nevedia ani samé chodiť. Aj napriek tomu môžete vidieť klauna, robiaceho saltá, alebo koňa, cválajúceho po lúke. To im vdýchla život Vaša fantázia."

Vitajte vo svete ručne maľovaných a s láskou vyrábaných drevených výrobkov.

Tak to sme my. :-)

Tak to sme my :-)

Zaoberáme sa výrobou netradičných ručne maľovaných drevených výrobkov a drevených doplnkov do detských izbičiek. Použité materiály spĺňajú normy pre výrobu detských hračiek. Sme však pripravení vyrobiť pre Vás aj gravírovanú menovku alebo štítok, a môžeme Vám tiež vyrobiť rezaný nápis, reklamu alebo ornament z farebných samolepiacich fólií - na Vaše auto, budovu Vašej firmy, výklad Vašej predajne, označenie kancelárie - alebo hoci aj na bicyklík Vášho dieťatka.

Naše výrobky vyrábame, maľujeme a lakujeme ručne, preto výroba každého predmetu zaberie niekoľko dní. A keďže záujem o naše výrobky stále rastie, nie je už v našich možnostiach vyrobiť aj tovar do zásoby.

Každú Vašu objednávku na drevený výrobok z našej ponuky zaradíme do nášho výrobného plánu a budeme sa mu venovať najskôr, ako to bude možné. Preto Vás prosíme o trpezlivosť, objednaný tovar Vám určite dodáme, ale môže to trvať 2 týždne, pri väčšej objednávke aj dlhšie. To neplatí pre gravírované predmety - tie máme skladom a ich dodanie je veľmi rýchle.

Veľkosť štandardnej stojacej postavičky človeka na podstavci z našej ponuky je štandardne cca 6,5cm. Snažíme sa dodržať rozmery podľa skutočnosti, to znamená, že napríklad sliepočka alebo zajačik na podstavci majú výšku do 3cm. Koníky, ťavy a podobné zvieratká na podstavci sú vysoké približne 7cm, a najväčšie zvieratá, slony alebo stromy na podstavci, sú vysoké až do 12cm.
Rozmery postavičiek v našich skladačkách, ako sú napríklad  Noemova archa,  Noemova archa 2,  Pirátska loď, Raketa alebo  Hrad, sú prispôsobené rozmerom skladačky. Ich výška je 3cm a viac.
Nakoľko naše výrobky v štandardnej veľkosti obsahujú aj malé súčiastky, ktoré by mohli byť prehltnuté alebo vdýchnuté, odporúčame ich dať do rúk  deťom, ktoré sú staršie ako tri roky. Ďakujeme za porozumenie. Ak sa obávate malých súčiastok, vieme Vám  ktorýkoľvek výrobok z našej ponuky vyrobiť aj v 1,5-násobnej veľkosti.

Použité materiály, farby a lak sú zdravotne nezávadné. Pri výrobe našich výrobkov používame okrem dreva aj súčasti zo stolárskej preglejky,  ktorá je ideálna ako plošný materiál. Pre lepené spoje používame lepidlo  vhodné pre lepenie detských hračiek. Pre náter výrobkov používame výhradne vodou riediteľné akrylové farby a akrylový lak, ktoré sú vyhovujúce pre náter a lakovanie detských hračiek.

Andrej a Ren = Drevenysvet

 

Způsob dopravy
Platba vopred na č. účtu 2920770234 kód banky je 1100. IBAN: SK10 1100 0000 0029 2077 0234 SWIFT: TATR SK BX Adresa banky : Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3 ,811 06 Bratislava Pobočka 074 Trnava TESCO Názov účtu : Andrej Spál - Drevený svet. Zo skúseností našich zákazníkov z ČR Vám môžeme poradiť, aby ste nám uhradili tovar cez banku, ktorá nevyžduje poplatky pri prevode peňazi na Slovensko. Po obdržaní platby Vám objednaný tovar zašleme Slovenskou poštou.
Obchodní podmínky

Ochrana osob. údajov

Informácie pre Vás

Organizačná smernica - prevádzkovateľ stránok www.drevenysvet.sk Andrej Spál (firma Andrej Spál - Drevený svet) prijala vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečila a bola schopná preukázať, že
spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ stránok www.drevenysvet.sk Andrej Spál zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR).

1. Dotknutá osoba - kupujúci, prevádzkovateľ - prevádzkovateľ internetového obchodu www.drevenysvet.sk Andrej Spál
2. Zoznam osobných údajov kupujúceho - meno, priezvisko, ulica a číslo PSČ, mesto, štát, email, telefónny kontakt.
3. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracovávať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s
týmito účelmi.
4. Príjemcovia - príjemcom osobných údajov môže byť výhradne účtovnícka spoločnosť, ďalej Slovenská pošta, prípadne kuriér alebo pošta iného štátu nevyhnutná pre doručenie objednanej zásielky kupujúcemu.
5. Právny základ spracúvania osobných údajov:
a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, ulica a číslo PSČ, mesto, štát, email, telefónny kontakt) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná. Predovšetkým podľa zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
b) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, ulica a číslo PSČ, mesto, štát, email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
6. Doba uchovávania osobných údajov - osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov v podobe zálohy účtovníctva a tiež archívu doručenej a odoslanej pošty prevádzkovateľa internetového obchodu
www.drevenysvet.sk - Andreja Spála
7. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ stránok www.drevenysvet.sk Andrej Spál spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené
účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred
jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napríklad o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať
proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na
prenosnosť údajov.

Vyplnením povinných údajov v objednávacom formulári sa stávate kupujúcim na internetovom obchode drevenysvet. a dávate tak súhlas na ich spracovanie a použitie pre zaslanie objednaného tovaru a komunikáciu so zákazníkom. Prevádzkovateľ drevenysvet týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov" (do 31.12.2013) a v zmysle "Zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov (od 1.1.2014). Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému doručovateľovi za účelom doručenia zásielky. Zadaním objednávky zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle tohto zákona. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. PRÁVNA DOLOŽKA – AUTORSKÉ PRÁVA Všetky materiály publikované prevádzkovateľom e-shopu na drevenysvet. sú chránené autorským zákonom. Akákoľvek časť stránky drevenysvet. - popisy produktov, vyobrazenia, informácie, rozdelenie kategórií a parametrov nesmú byť akýmkoľvek spôsobom napodobnené alebo skopírované elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnené verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv. V prípade akýchkoľvek otázok nám prosím napíšte prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne nás kontaktujte telefonicky na čísle uvedenom v kontaktoch.

Obchodné podmienky

Informácie pre Vás

Prevádzkovatelia (predávajúci): drevenysvet Andrej Spál - Drevený svet Bohdanovce nad Trnavou 1 91909, Bohdanovce nad Trnavou Slovensko č. OŽP-H/2009/07532-2, vydal OÚ Trnava IČO: 44996659DIČ: 1038961484 číslo účtu: 2920770234/1100 e-mail: drevenysvet@drevenysvet.sk Telefón: +421 903 762 827 Zákazník (kupujúci): návštevník internetového obchodu drevenysvet Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Na tie, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatňujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY Objednávka vzniká: - pri objednávaní tovaru v internetovom obchode vyplnením internetovej objednávky podľa určeného postupu a jej konečným potvrdením. Internetová objednávka je platná, ak sú pravdivo a úplne vyplnené predpísané povinné údaje označené hviezdičkou (*) požadované pri registrácii. - pri objednaní tovaru telefonicky na čísle 0903 762 827 v čase od 8.00 do 20.00 hod. Objednávky zrealizované prostredníctvom internetového obchodu drevenysvet. sú záväzné pre obe strany – predávajúceho a kupujúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky na strane kupujúceho a prijatím objednávky na strane predávajúceho. ZRUŠENIE A NEPREVZATIE OBJEDNÁVKY Zákazník je oprávnený zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Zrušenie objednávky je potrebné zaslať e-mailom, resp. oznámiť telefonicky. Zrušenie objednávky bude následne potvrdené zákazníkovi prostredníctvom e-mailu. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak sa tovar nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena objednaného tovaru. Ak takáto situácia nastane je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohodnutia a odsúhlasenia ďalšieho postupu. Ak kupujúci uhradil zálohu alebo celú výšku kúpnej sumy bude mu vrátená na bankový účet alebo poštovú adresu do 3 pracovných dní od zrušenia objednávky predávajúcim. V prípade neprevzatia dobierky má predávajúci právo na úhradu nákladov spojených s nadobudnutím a odoslaním tovaru podľa hodnoty objednávky, najmenej však čiastku 10 EUR. Ak zákazník dobierku neprevzal ďalší nákup je možné realizovať len v prípade úhrady tovaru vopred na účet. VRÁTENIE TOVARU Podľa § 7 Zákona č. 102/2014 Z.z. tovar zakúpený v internetovom obchode www.drevenysvet.sk je možné vrátiť bez uvedenia dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu predávajúceho v originálnom balení, nepoškodený, nepoužitý a kompletný. Vynaložené náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci. Cena za tovar, znížená o náklady preukázateľne spojené s realizáciou objednávky bude kupujúcemu vrátená bezodkladne po prijatí a skontrolovaní vráteného tovaru. Tovar treba zaslať doporučene a poistený, pretože predávajúci neručí za jeho prípadné poškodenie alebo stratu. Tovar nie je možné vrátiť na spôsob dobierky! Podľa § 7 Zákona č. 102/2014 Z.z. ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar zhotovený podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa. Formulár na odstúpenie od zmluvy DODACIE PODMIENKY A DODACIE LEHOTY Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností v čo najkratšom možnom čase. Dodacie lehoty sa pohybujú v závislosti od druhu objednaného tovaru, priemerná doba dodania tovaru je 3 - 31 dní Objednaný tovar je kupujúcemu zasielaný zabalený, aby sa zabránilo jeho poškodeniu počas prepravy a je poistený v plnej hodnote. Kupujúci je povinný pri preberaní skontrolovať, či je zásielka kompletná, neporušená a túto skutočnosť potvrdiť svojím podpisom na dodacom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a poškodenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované. Predávajúci nezodpovedá: - za oneskorené dodanie tovaru poštou alebo prepravnou spoločnosťou - za poškodenie zásielky poštou alebo prepravnou spoločnosťou - za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň objednania tovaru. V prípade, že kupujúci objednaný tovar neprevezme predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť si u kupujúceho náhradu vzniknutej škody. Tovar je dodávaný kupujúcemu na miesto uvedené v objednávke ako miesto dodania tovaru spolu s daňovým dokladom. Dodatočnú zmenu doručenia je možné spresniť telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci je informovaný o expedícii tovaru zaslaním podacieho čísla zásielky. Slovenská pošta doručuje cca do 3 dní. V prípade ak pošta nedoručí oznam o uložení zásielky odporúčame kontaktovať s podacím číslom príslušnú pobočku Slovenskej pošty. CENY TOVARU Ceny uvedené v internetovom obchode www.drevenysvet.sk sú platné v čase objednávania tovaru. Sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena potvrdená kupujúcemu je o tom kupujúci informovaný a situácia sa rieši vzájomnou dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci má právo objednávku stornovať. V cene tovaru nie je zahrnuté poštovné. Daňovým dokladom je faktúra, ktorú obsahuje každá zásielka a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. PLATBY ZA TOVAR A JEHO DORUČENIE Platby za tovar sa uskutočňujú v eurách nasledovnými možnosťami: -pri dodaní tovaru na dobierku v rámci Slovenskej republiky sa tovar uhrádza v hotovosti na pošte. -pri objednaní tovaru nad 100.00 EUR je kupujúci povinný objednaný tovar uhradiť vopred prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho. Ak nie je záloha za objednaný tovar uhradená do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúci označí objednávku za neplatnú a tým zaniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Úhradu na účet realizuje zákazník až po našej výzve vzhľadom na možnosť zmeny objednávky alebo uplatnenia zľavy. Platby za doručenie tovaru: Ceny poštovného platné od 20.08.2009 Slovenská pošta - dobierka 3,50 EUR Slovenská pošta - dobierka pri gravírovaných predmetoch 2,50 EUR Slovenská pošta - zásielka do Českej republiky 10,00 EUR ZÁRUKA Podľa legislatívy platnej v Slovenskej republike je záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Postup pri reklamácii je uvedený v reklamačnom poriadku. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01. 03.2009. Predávajúci si vyhradzuje právo na ich zmenu bez predchádzajúceho upozornenia drevenysvet.

 

Reklamácie

Informácie pre Vás

Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese predávajúceho internetového obchodu drevenysvet Kupujúci doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu:Andrej Spál - Drevený svet Bohdanovce nad Trnavou 1 919 09 Bohdanovce nad Trnavou Slovensko Reklamovaný tovar musí byť doručený v pôvodnom obale, v úplnom stave a musí k nemu byť priložená kópia faktúry o kúpe reklamovaného tovaru spolu s popisom chyby a kontaktnými údajmi na kupujúceho (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail) Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí kupujúci . Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením. V prípade, že dôjde k chybe na výrobku v záručnej dobe má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej chyby. V prípade, že je chyba výrobku neodstrániteľná nahradí predávajúci chybný výrobok novým, resp. po dohode s kupujúcim výrobkom iným, pričom bude rozdiel ceny vrátený, resp. doplatený. Reklamovať nie je možné: -výrobok poškodený prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením -výrobok znečistený , resp. jeho časti -výrobok nesmie byť použitý v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou , prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa výrobok bežne používa -výrobok poškodený mechanicky, nesprávnym zaobchádzaním a manipuláciou -výrobok poškodený úmyselne -výrobok poškodený v dôsledku živelnej udalosti, katastrofy, vplyvom poveternostných podmienok, alebo používaním v extrémnych a neobvyklých podmienkach -výrobok, ktorému vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba Reklamačný poriadok je platný od 01.03.2009

 

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím