Menu
--
Profil prodejce ellka háčkování Domů
Profil uživatele
ellka háčkování
Prodávající
Prostějov
Registrace: 12.5.2014

Najdete zde ručně háčkované květinové dekorace, polštářky, brože, kytičky, vánoční ozdoby, míčky pro kočičky a jiné drobnosti. 

Háčkováno z kvalitních materiálu v nekuřáckém prostředí.

Pokud byste si přáli jinou velikost, jinou barvu nebo provedení, neváhejte se na mě s Vaším přáním obrátit.

Pokud byste si přáli jinou kombinaci kytiček nebo jiný počet než jsou uvedené sady, napište, ráda Vám je připravím dle Vašeho přání.

 

 

 

Způsob dopravy
Zboží zasílám prostřednictvím České pošty podle charakteru zboží většinou jako doporučenou zásilku, při větším množství zboží jako balíček. Po předchozí domluvě, si zboží můžete vyzvednout v Prostějově, ušetříte na poštovném.
Obchodní podmínky

Milí nakupující, vždy se snažím, abyste byli spokojení. Pokud máte nějaké přání nebo se vyskytne jakýkoliv problém, kontaktujte mě vnitřní poštou. Budu se snažit vše vyřešit, abyste byli spokojení a rádi se ke mně vraceli. Zákon ukládá prodávajícím povinnost poučit nakupující s obchodními podmínkami. Tak tady jsou.

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.fler.cz/ellka-hackovani (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obecná ustanovení

Potvrzením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, s reklamačním řádem, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží a že s nimi souhlasí.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

Zákazník má právo objednávku stornovat do 24 hodin po podání objednávky.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Způsoby dodání zboží

Objednané zboží je zasíláno poštou nebo jiným způsobem dopravy. Cena poštovného/dopravného se může ve zvláštních případech lišit podle váhy objednaného zboží či rozměrů zásilky.

V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím si prodávající vyhrazuje právo navýšit konečnou cenu objednávky o další poštovné při opětovném zaslání objednávky.

Zásilky jsou odesílány jako doporučená zásilka, v případě vyšší ceny jako cenné psaní, při větším objemu jako cenný balík, při křehkém obsahu jako křehký balík.

Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty.

Způsoby platby - pouze bankovním převodem a po připsání částky na účet je zboží odesláno, zboží není možno odeslat na dobírku

bankovním převodem: Při platbě bankovním převodem vyčkejte na potvrzovací email, ve kterém naleznete informace k platbě. Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo objednávky. Platba má být provedena do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Při nesplnění této podmínky dojde ke stornování objednávky.

Dodací lhůty

Dodací lhůta je obvykle do 3 dnů po připsání částky na účet prodávajícího, není-li uvedeno jinak. U každého zboží je uvedena konkrétní dodací lhůtu včetně údaje o dostupnosti na skladě.

Internetová objednávka

Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí. Po tomto potvrzení se kupujícímu zobrazí platební údaje.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zplatit celkovou cenu. Celková cena je potvrzena potvrzovacím mejlem při potvrzení objednávky.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen potvrdit objednávku a tím uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad bude zaslán elektroniky na vyžádání i se zbožím.

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodle-li se s kupujícím na novém plnění.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Přání kupujícího (dodatek)

Pokud kupující uvede do poznámky v objednávce speciální přání nebo jiný požadavek (barva, velikost, materiál aj.), vyhrazuje si prodávající právo kdykoliv od smlouvy odstoupit až do okamžiku předání objednaného zboží. Změny v objednávce jsou možné pouze po předchozí individální domluvě vnitřní poštou.

Zálohy na zboží

U specifického zboží, které je zhotoveno na zakázku a je cenově náročnější, může prodávající požadovat finanční zálohu v obvyklé výši 40% z prodejní ceny zboží nebo uhradit kupní cenu před odesláním zboží.

Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, neprodleně kontaktuje prodávající kupujícího.

Zboží je pro kupujícího vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.

Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok.

Informace a poradenství

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele (např. materiálu použitého ve výrobcích).

Převzetí zásilky

Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku.V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit písemnou formou přes zprávu k objednávce.

Záruční a Reklamační podmínky

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění. Práva z vadného plnění jsou uvedena v Občanském zákoníku v §2161 a dalších.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky vnitřní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

Při uplatnění reklamace zboží zašle kupující zboží pečlivě zabalené jako doporučenou zásilku nebo balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího a do zásilky uvede důvod reklamace.

Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám. V případě uznání reklamace má zákazník nárok na náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

Prodejce buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi zašle zpět.

Prodávající může nabídnout kupujícímu při výskytu vady slevu z kupní ceny.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající zákazníka vnitřní poštou.

V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladů na reklamační postup.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky (kupní smlouvy) odstoupit při opakovaném nepřevzetí zásilky ze strany kupujícího. Před odstoupením je prodávající vždy povinen informovat zákazníka o této skutečnosti.

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku

Kupující má v souladu s platnými zákony (§ 53 odst. 7 občanského zákoníku) právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu písemně vnitřní poštou. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, ale musí odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání a zasláno dobře zabalené.  Zboží musí být v originálním obalu včetně případného dárkového balení a včetně případných dárků. Zboží není možné zasílat zpět na dobírku.

Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 10 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím. Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ale ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího. Poštovné za odeslání vráceného zboží k prodávajícímu si kupující hradí sám.

Při vrácení jen části objednávky prodávající vrátí peníze pouze za zboží, za poštovné se peníze nevrací.

Pokud je zboží poškozené, nekompletní, bez originálního obalu nebo bez případných dárků, bude vrácená částka kupujícímu přiměřeně ponížena.

Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto pokud:

Kupující neodešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů ode dne, kdy nám oznámil, že odstupuje od této smlouvy.

Zboží bylo upraveno podle přání kupujícího.

Zboží je nekompletní nebo nese známky užívání.

Zboží podléhá rychlé zkáze.

Kupující je podnikatelem anebo právnickou osobou.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Závěrečná ustanovení

Práva z vadného plnění zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1. 1. 2014. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím