Menu
--
Profil prodejce joyous Domů
Profil uživatele
joyous
Prodávající
Počepice
Registrace: 6.10.2016

Vítejte v Joyous,

ve světě umění, designu a fantazie. Ve světě, kde je radost z obdarovávání. Ve světě, kde se tvoří srdcem a s nadšením. Naším poselstvím je věnovat lásku a radost Vám, Vašim milovaným, přátelům, známým. A pokud se to dotkne byť jen jednoho srdíčka, pak to má smysl. 

Víc o našem barevném světě si můžete prečíst ve Fler Magazínu :):

https://www.fler.cz/magazin/joyous-souzneni-barevneho-sveta-fantazie-a-nasich-znalosti-2737

 

Tajemství tvoření je láska...Srdce 

 ... a radost... :)

Všechny naše interiérové dekorace, květinové aranžmá, plakáty, kalendáře i papírový sortiment reflektují náš vztah ke květinám, přírodě a ke krásám kolem nás. Každý produkt je pracně a ručně vyrobený, originálně a pečlivě zabalený a zaslaný s láskou. 

Vážíme si každého, kdo k nám zavítá, proto pokud Vás zaujme již prodaný produkt nebo Vaše představa o barevnosti aranžmá je jiná, než jaká je v nabídce, a naše materiálové možnosti nám dovolí přizpůsobit se Vám, neváhejte nás kontaktovat. 

 

Děkujeme za Váš čas a zpětnou vazbu a těšíme se opět na Vaši návštěvu.

S láskou Joyous Srdce

 

Prosíme Vás, RESPEKTUJTE naše duševní vlastnictví a NEKOPÍRUJTE naši tvorbu!

Veškeré dekorace včetně fotografií jsou autorskou tvorbou a jsou tak chráněny dle zákona autorskými právy!

! Všechny dekorace na objednávku budou vyrábeny pouze se zálohou !

 

 

 

Způsob dopravy
- Naše výrobky zasíláme pomocí služby Uloženka, kurýrní službou a Českou Poštou.
- Při objednávce více kusů platíte samozřejmě jenom jedno poštovné,    ale cena může být mírně upravena podle hmotnosti balíku.
- Každý produkt je originálně a pečlivě zabalený a zaslaný s láskou.
Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení


1.1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě
Joyous (dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy
uzavřené mezi dodavatelem a jinou
fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy
jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou
spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským
zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.),
vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická
osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění
pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení
o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena
v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 


1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané
mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení týkající se zákonných práv
spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení
od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní
podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na
internetových stránkách www.fler.cy/joyous. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva
a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


1.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito
obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující
dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a
má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem
archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím
stranám. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách
internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce
kupujícím.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je
prezentováno dodavatelem k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých
položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících
poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po
dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu s výjimkou
ustanovení 5.9.


2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách
internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách
internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním
objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které
do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a
opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou
platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení 5.9.

2.3. Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka elektronickou
poštou na adresu, kterou uvedl kupující, že jeho objednávku registruje/eviduje v
systému. Tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka, že Dodavatel
obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní
smlouvy. V následujících dnech obdrží zákazník další e-mailovou zprávu, ve
které mu bude objednávka Dodavatelem potvrzena a tím bude kupní smlouva
uzavřena. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky
(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat
kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve
které Dodavatel potvrdí objednávku Kupujícímu po té, co zaslal Kupujícímu
informativní e-mailovou zprávu o registraci/evidenci objednávky, která vždy
předchází potvrzení objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy.
Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě www.fler.cz/joyous,
není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se
v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující
svou objednávkou.


2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.5. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1.
2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v
daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží
ještě nepřijal a nezaplatil.

3. Přeprava a dodání zboží

3.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních
možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu. Místo
odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se
považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího.
Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou
kupujícím zajišťuje dodavatel.

3.2. Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé
České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu
dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření
objednávky.

3.3. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží
bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se
objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné
zboží. Doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s
řidičem přepravní služby. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného
odkladu, může po něm Dodavatel požadovat náhradu škody, která mu
v souvislosti s tímto prodlením vznikla.
Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

3.4. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím
zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozena. 


4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od
objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat
lze vnitřní poštou přes fler.cz.

4.2. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a
násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti
(uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.
V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.),
nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních
smlouvách)

4.3. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku,
nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží vyrobeného nebo upraveného podle
přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo
zastarání.

4.4. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 4.3. či o jiný případ, kdy nelze od
kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl.
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14)
dnů od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li
obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez
udání důvodu. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od
převzetí zboží. 


4.5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do
deseti (10) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží. Nejpozději však do
čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy a to bezhotovostně na
účet určený kupujícím. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti
již při vrácení zboží kupujícímu. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu
kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.
Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené
s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil
jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel
částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí..

4.6  Kupující je povinen vrátit dodavateli zboží v původném balení i s celým obsahem
balení v nepoškozeném stavu.


4.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude
poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči
kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé
škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na
vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné
poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.


4.8. Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva
mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k
odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit
prodávajícímu i poskytnutý dárek.

4.9. Storno objednávky ze strany dodavatele - dodavatel si vyhrazuje právo
zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již
nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele
zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je
cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je
považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká
cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a
jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude
neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V
případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato
částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a
to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze
strany prodávajícího.


5. Odpovědnost za vady a záruka

5.1. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů)
způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze
považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele
je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení).
Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní
firmu prodávajícího, IČ a sídlo.
Záruční doba uvedená  je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro
podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na
IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámení v rámci
kontraktačního jednání.


5.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za
vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského
zákoníku).


5.3. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá
vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou
požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo
na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné
vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních
předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá
účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle
používá.

5.4. Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 5.4 a příslušného zákona
(§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné
odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a neníli
to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od
kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo
opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání
nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní
smlouvy.


5.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před
převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se
projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která
zde byla již při převzetí věci.

5.6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně
záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele. Za okamžik uplatnění reklamace se
považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

5.7. O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu
výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně
vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30)
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím
spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná
práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti
za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. V případě
oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši
(náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě
zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých
nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok
na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany
spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u
které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

5.8. Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel
uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.
Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí e-mailu potvrzení o datu
a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího
trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné
odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k
provedení opravy.


6. Ochrana osobních údajů

6.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je
poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.

6.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a
příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě
nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo.
(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

6.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro
účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení
uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení
kupujícímu.

6.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve
svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní
obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu
informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

6.5. Údaje o Vaší činnosti, o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek
zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a
nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu
neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.

6.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen
o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.7. V případě, že by se kupující domníval, že dodavatel provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

6.7.1. požádat dodavatele o vysvětlení

6.7.2. požadovat, aby dodavatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel
odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel žádosti, má kupující
právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením
není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro
ochranu osobních údajů přímo.

6.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
dodavatel povinen tuto informaci předat.

6.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami
nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí
se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu
kupujícího.

6.10. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se
zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv bezplatně a bez uvedení
důvodu odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu přes fler.cz nebo tuto
skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

6.11. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, tedy informací
souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na
elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních
sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

6.12. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že
je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní
smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího,
může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

6.13. Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží. (GDPR)

7. Pravidla pro uplatňování slevových kódů a pravidla dárků

7.1. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit dárek, akci ukončit nebo naopak
prodloužit a to bez udání důvodu. Původní dárek není možné nárokovat.

7.3. Pokud není uvedeno jinak, nelze slevové kódy
(kupóny) vzájemně kombinovat.

8. Závěrečné ustanovení

8.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,
jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou
formu.

8.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v
elektronické podobě a není přístupná.
Vznikne-li mezi dodavatelem a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou
tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. Spotřebitel se
může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
889644
29.6.2020 Vlozene dve romanticke novinky...Mejte krasny zacatek tydne...:)
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím