Domů Profil prodejce medami
  • aktivní prodejce od r. 2011
    Reaguje na objednávky obvykle do 3 hodin.
  • Děčín, ČR
  • 60 prodaných kusů
  • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (58) 100%
Nadšenci: 593
Aktivita: aktivní
Prodáno: 60
Registrace: 23.3.2011
Město: Děčín
Stát: ČR

medami

/ Prodávající
Novinky
Žádné aktuální informace.

Vítám Vás ve svém obchůdku, ve kterém najdete drátované dekorace a doplňky, k užitku i potěšení a dále recy bločky a plstěné výrobky.

Lásku k řemeslu jsem zdědila po dědovi, který byl řezbář a stále něco tvořil. Mně se místo dřeva pod ruku připletl drát a naprosto mě okouzlil.

Drátování je řemeslo velice staré, první nálezy měděných šperků se datují až do doby 1700 př.n.l., o tisíc let později pak přišel na svět drát železný.  Mezi mistry řemesla patřili především Keltové. Ve středověku našel drát využití při výrobě zbroje - drátěné košile. A s jeho průmyslovou výrobou přichází i běžné využití v domácnosti - drátenictví. Vzniklo na Slovensku jako zdroj obživy v chudých oblastech, postupem času z něho vzniklo jedinečné řemeslo, které ovšem po válce s nástupem plastu téměř zaniká. V současné době se z něho stává oblíbené řemeslo umělecké výroby.

Každý kousek je dělán s láskou ... s láskou k řemeslu i zákazníkům.

Drátovaný košík V modré Drátovaný košík Vlčí máky. Drátovaný košík Jaro II. Drátovaný svícen Lístek v kapkách Drátovaný košík V červené

Drátovaný závěs Zimní láska Drátovaný adventní svícen Drátovaný košík Vlčí máky. Drátovaný košík Drátováček Drátovaný košík Růžičky z šípků. Drátovaná dekorace Mandala Křišťál+růženín

Drátovaný anděl Něha Drátovaná hvězdička Oranžovorůžovka Drátovaný košík Drátováček II. Drátovaný závěs Srdíčkový Drátovaný košík Od moře Drátované srdíčko dekorační

A jako správná maminka ještě šiju, pletu, háčkuju, kreslím, plstím a vyrábím recybločky :o) 

Dívčí čepička háčkovaná  Kočky kočičí Zástěrka Mami já ti pomůžu Domečky z Pohodova Háčkovaná čepička Emma Velikonoční kraslice malá Spacák Traveller Barbie

 

 

 

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu
umístěného na internetové adrese www.fler.cz/medami a Princess Emma(dále jen webová stránka)
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi
prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího.
1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní
smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou v českém jazyce.
1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu
účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty
a všech souvisejících poplatků. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v
tomto internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen
uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.2. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží v rámci území České republiky, ale je možné
odesílání zboží i v rámci EU.
2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní
smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem
porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití
komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní
smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní
hovory,atd.) hradí kupující sám.
3.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cenu zboží a poplatky za dodání a zabalení kupující uhradí převodem
na účet předem, případně v hotovosti při převzetí zboží.
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
náklady spojené s balením a dodáním zboží. Kupní cenou se rozumí i
náklady spojené s dodáním zboží - balné a poštovné.
3.3. V případě platby v hotovosti je kupní
cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní
cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu
zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a závazek
kupujícího je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.
3.5. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení
ceny zboží a tato faktura bude poté k dispozici v elektronické podobě ke
stáhnutí u jeho objednávky.
4.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na
dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, zboží zhotovené na
zakázku, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo
zastarání, dále na zboží, kdy kupující porušil jejich originální obal
4.2. Vyjma uvedené případy čl. 4.1. má kupující v souladu s ustanovením §
53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do
čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží
písemně doporučeným dopisem na adresu prodávajícího.
4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.4.2. obchodních podmínek se
kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do
14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Tímto ustanovením není dotčen
nárok na náhradu případné škody. Zboží musí být prodávajícímu vráceno
nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady
na doručení zboží zpět prodávajícímu nese kupující.
4.4. Ve lhůtě třiceti (30) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.3.
obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání
vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není
poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3. obchodních podmínek
vrátí prodávající kupní cenu (vč. poštovného a balného) kupujícímu
nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle
č. 4.4. obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet kupujícího,ze
kterého přišla platba za zboží. Pokud bylo zboží placeno hotovostně,
uvede kupující účet, na který mu má být částka vrácena.
4.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno,
opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči
kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody, kterou prodávající
jednostranně započte proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V
tomto případě jdou k tíži kupujícího náklady na poštovné a balné a tato
částka mu nebude v případě odstoupení dle čl. 4.5. vrácena zpět.
4.7. V případě vrácení jen částečného zboží, nikoliv celé objednávky,
nenese prodávající povinnost vrátit poštovné a balné kupujícímu.
Prodávající provede vyúčtování a vrátí kupujícímu pouze částku za zpět
zaslané zboží.
4.8. V případě vrácení jen částečného zboží zpět prodávajícímu, je nutné
zaslat seznam vrácených položek zboží. Bez zaslání tohoto seznamu
částečného vrácení objednávky nemusí být částečná reklamace vrácení
zboží uznána.
5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě
stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady
spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo
určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít.
Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn
požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: jedno sto korun
českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je
kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním
zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží
splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější
reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací
podmínky prodávajícího.
6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti
prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí
příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a
násl. občanského zákoníku). Záruční lhůta je 24 měsíců.
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s
kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se
rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou
požadované, prodávajícím popisované, nebo pro věc takového druhu
obvyklé a odpovídá objednávce.
6.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní
smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to,
aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu
odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď
výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může
kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy
odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní
smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
6.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady,
včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u
prodávajícího na adrese jeho provozovny.
7.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby
vzniklé v důsledku zásahů třetích osob
8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je
poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů
8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to
pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání
informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat
prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí
osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou
osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího
předávány třetím osobám.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje
budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem
nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9. DORUČOVÁNÍ
9.1.Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé
smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo
doporučeně prostřednictvím pošty (dle volby odesílatele). Kupujícímu je
doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském
účtu.
9.2. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
a v případě nepřevzetí korespondence,dojde k jejímu uložení.
Korespondence se považuje jako doručená uplynutím lhůty deseti (10) dnů
od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky,
dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v
případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah
založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena
práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění.
10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo
neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí
ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost
ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních
podmínek vyžadují písemnou formu.
10.4.Obchodní podmínky jsou archivovány prodávajícím v elektronické
podobě.
Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014

Způsob dopravy
Česká pošta, platba převodem
Další prodejní profily
Komentáře
Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Zboží

Další zboží od medami

Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím
Menu
--