Profil uživatele
Radost-ně
Monika Němcová | prodávající
Praha 4
Registrace: 29.11.2015

Houba co nebude moc jedlá

S Radostí Vás vítáme!

Radost - to je náš únik od každodenní reality, naše vášeň a fantazie.

Radost, to je co rádi dáváme a rozdáváme.

Květ

 

Jmenuji se Monika. Obchůdek vznikl zcela náhodou... a teď jsem se rozhodla se s Vámi o mou RADOST rozdělit.

 

Najdete u nás hlavně výrobky, které potěší a přinesou dobrou náladu nebo udělají radost někomu třetímu.

Snažíme se, aby každý výrobek byl originál a byl vytvořen pouze jednou !

Vaše spokojenost je pro nás nějvětší odměnou a inspirací.

...

Naše další profili jsou

Maminka  MONIKA - Monny MoVe materiál

Dcera VERONIKA - Ne-Ver 

 

 Při nákupu na dalších našich profilech platíte jen jedno poštovné !

...

Osobní vyzvednutí:

Nově si můžete vyzvednou objednávky na novém odběrném místě na Praze 4 Modřany- dodání objednaného zboží na provozovnu může trvat pár dní. - pouze výdejní místo

Adresu a hodiny Vám upřesním při potvrzení objednávky .

...

 

Prosím ctěte autorská práva !!!

Nekopírujte ani nenapodobujete nápady  a výrobky- buďte originální !

Radost-ně (c) 2015

original Hand-made

 

 

 

 

Faktury jsou vystaveny u objednávek - můžete si je stáhnout v elektronické podobě. Pokud potřebujete fakturu vytištěnou, přiloženou k objednávce v balíčku, prosím napište mi to prosím do poznámky k objednávce !

.

Odesílání:

Balíčky odesílám do cca 2 dnů od připsání platby - 1-2x týdně (poštu máme daleko) - většinou úterý a čtvrtek...

TOPlist

 

 

 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.fler.cz/radost-ne

Paní Monika Němcová, identifikační číslo 183 95 961,podnikající na základě živnostenského oprávnění (dále jen „Prodávající“), vydává následující obchodní podmínky pro internetový obchod provozovaný na:

www.fler.cz/radost-ne

Tyto podmínky upřesňují práva a povinnosti mezi Prodávající a kupujícími, tj. zákazníky internetového obchodu.

Uzavření kupní smlouvy

V případech, kdy je kupující spotřebitelem, představuje umístění nabízeného zboží návrh na uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím. Odeslání objednávky se děje prostřednictvím tlačítka „odeslat objednávku“. Prodávající vždy zašle bezodkladně kupujícímu potvrzení o uzavření smlouvy s uvedením podstatných náležitostí smlouvy, a to ve formě, která je uchovatelná a dále reprodukovatelná.

V případech, kdy není kupující spotřebitelem, představuje jím odeslaná objednávka návrh na uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy pak dochází okamžikem doručení přijetí objednávky Prodávající kupujícímu.

Kupující souhlasí s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Náklady vynaložené na telekomunikační prostředky hradí kupující. Náklady na dodání zboží a způsob jeho doručení jsou uvedeny v konkrétní objednávce, resp. kupní smlouvě. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout dodání zboží na dobírku kupujícím, kteří v minulosti zboží takto objednali a nepřevzali si jej. Ceny uvedené v internetovém obchodu jsou konečné a již obsahují DPH či jiné daně a zákonné příplatky.

Pokud je součástí kupní smlouvy zboží, které je poskytováno jako dárek zcela bezplatně, nevztahují se na něj práva, která spotřebiteli zákon přiznává a na toto zboží je nahlíženo jako na dar ve smyslu platných právních předpisů.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce trvání 24 měsíců.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Práva z vadného plnění lze uplatnit elektronickou poštou, prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb nebo v sídle Prodávající.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše stanovené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Práva z vadného plnění může kupující uplatnit prostřednictvím elektronické pošty nebo v sídle Prodávající. Případné záruční opravy zajišťuje Prodávající.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit v případě, kdy je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Toto právo je spotřebitel oprávněn uplatnit do 14 dní od převzetí zboží. V případě dodání po částech počíná lhůta běžet ode dne převzetí poslední z dodávek. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávající odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Odstoupení od smlouvy nelze uplatnit na případy zákonem vyloučené (§ 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zvláště pak Prodávající upozorňuje na ustanovení písm. d), tj. právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu – např. metrážový textil, kůže či jiné výrobky upravené na míru dle zadání spotřebitele).

Odstoupit od smlouvy může spotřebitel prostřednictvím elektronické pošty, zasláním písemného oznámení na adresu sídla Prodávající nebo tak může učinit osobně v sídle Prodávající.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, je Prodávající oprávněna započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží a kupující s tím souhlasí.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávající pro účely kupní smlouvy a pro marketingové účely Prodávající. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních nabídek a sdělení, přičemž tento souhlas je kupující oprávněn s okamžitou platností kdykoliv odvolat. Osobní údaje nebudou předány třetím osobám, s výjimkou těch, které by zajišťovaly splnění povinností Prodávající z kupní smlouvy, avšak pouze v nezbytném rozsahu.

Kupující je oprávněn své osobní údaje kdykoliv změnit či požádat o jejich výmaz.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené v internetovém obchodu www.fler.cz/radost-ne.Okamžikem uzavření kupní smlouvy přijímá kupující tyto obchodní podmínky v celém jejich znění.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání nebo okamžikem, kdy je zboží předáno prvnímu dopravci.

Kupující měl možnost se před uzavřením kupní smlouvy seznámit s těmito obchodními podmínkami. Uzavřením kupní smlouvy kupující projevuje souhlas s jejich obsahem a přeje si jím být vázán.

Právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a případech, kdy je kupující spotřebitelem také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.Subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů se spotřebiteli je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění a nad jeho činností vykonává dozor příslušný živnostenský úřad. Nad dodržováním povinností vyplývající ze zákonných ustanovení o ochraně spotřebitele vykonává dozor Česká obchodní inspekce a nad dodržováním povinností souvisejících s ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účinnost 1. 3. 2015

 

Platební podmínky

Odběratel může uhradit sumu:

1)   převodem :

a)   v korunách ve prospěch našeho účtu 1998734060/5500 nebo 2200116648/2010. Variabilní symbol je číslo objednávky nebo číslo faktury. Konstantní symbol 008 nebo 558.

b)   pro zákazníky platící na Slovensku v Eurech je určen účet pro platbu 2300119125/8330. Pro zákazníky platících v jiných zemích EU v Eurech je určen účet pro platbu 2300119125/2010. Variabilní symbol je číslo objednávky nebo číslo faktury. Konstantní symbol 008 nebo 558.

2)   dobírkou - při předání zboží dobírkou na poště nebo přepravci

3)   hotově - při osobním odběru

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
710710
27.3.2018 Je jaro a přilétají čápi a vrány a nosí plno dětí do kolébek maminkám. Přiletěli i do našeho obchodu.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím