Profil uživatele
Talkaaa
Prodávající
Girovce
Registrace: 20.9.2011
 • Vitajte v našom Talka handmade obchode kde nájdete rôzne handmade drobnosti, ktoré Vás určite potešia a poslúžia vám ;) 

Ak máte akékoľvek otázky, kľudne nám môžete napísať správu aj s nezvyčajnou požiadavkou ak to bude v našich silách, vyobíme Vám produkt na zákazku podľa vlastných predstáv :) 

 

Talka handmade :) 

 

 

 

Tak nech sa páči :))

Zásady ochrany osobných údajov

Dávame si záležať, aby ste sa pri nakupovaní na fler.cz/Talkaaa cítili bezpečne. Ochrana Vášich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje, ktoré získame počas nákupu na fler.cz/Talkaaa spracúvame v súlade so zákonom. 

 1. Účel poskytnutia osobných údajov
  Osobné údaje poskytnuté fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu s www.fler.cz/Talkaaa budú spracované za účelom:
  - vybavenia objednávky, t.j. potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu - faktúry, doručenie tovaru
 2. Aké osobné údaje spracovávame? 
  Osobné údaje potrebné k vybaveniu objednávky:
  - krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
  Ak sa registrujete cez sociálne siete (Facebook), tak aj údaje, ktoré nám poskytnú dané sociálne siete, napr.: pohlavie a dátum narodenia. Nesnažíme sa získať iné údaje o používateľoch, ako tie, ktoré oni sami do systému zadajú (resp. súhlasia z ich prenosom zo sociálnej siete), alebo prácou so systémom vytvoria.
 3. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám
  K osobným údajom majú prístup len sprostredkovatelia, bez ktorých činnosť www.fler.cz/Talkaaa nebola možná. Medzi týchto patria:
  a) administrátori, programátori a konzultanti, ktorí pracujú pre nás, ale formálne nie sú našimi zamestnancami
  b) externý dodávateľ účtovných služieb
  c) poskytovateľ webhostingových služieb
  d) prepravná spoločnosť: slovenská pošta a.s.
  Všetci sprostredkovatelia sú zaviazaní neumožniť použitie údajov na iný účel.
  Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na účely štatistiky, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a zároveň je prevádzkovateľ povinný označiť ich, anonymizovať ich, ak tým možno dosiahnuť účel spracúvania a zlikvidovať ich ihneď ako sa stanú nepotrebnými.
  Ak to bude prikazovať zákon, môže sa stať, že budeme nútení niektoré údaje sprístupniť inej osobe (typicky polícii).
 4. Osobné informácie pri platbách za tovar cez elektronické bankovníctvo
  Ak na zaplatenie tovaru v našom obchode využívate niektorú z verzií ponúkaného elektronického bankovníctva, neprichádzame do kontaktu so žiadnymi údajmi ako sú prihlasovacie údaje. Platby sú realizované priamo na stránkach banky. Tá nám poskytne informáciu o úspešnosti platby a Vaše meno a číslo účtu, aby sme vedeli identifikovať platbu.
 5. Zaobchádzanie s osobnými údajmi
  Osobné údaje budeme chrániť pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Osobné údaje budeme spracovávať v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu. Osoby, ktoré prídu do kontaktu s osobnými údajmi, budú oboznámené s tým ako ich majú spracovať.
 6. Správnosť osobných údajov
  Osobné údaje, ktoré nám fyzická osoba poskytne, musia byť správne. V prípade zistenia, že nám bol poskytnutý nesprávny údaj alebo dôjde k zmene osobných údajov, treba to oznámiť. Vaše údaje budeme spracovávať správne a v prípade zmeny, ich budeme aktualizovať.
 7. Odstránenie osobných údajov
  Ak chcete odstrániť všetky vaše osobné údaje, napíšte nám cez vnútornú poštu.
 8. Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov
  Niektoré vaše práva (napr. opravu alebo vymazanie údajov) môžete uplatniť prostredníctvom vnútornej správy na fler.cz/Talkaaa. Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete písomne odvolať napísaním správy na fler.cz/Talkaaa.
 9. Uchovávanie osobných údajovVaše informácie budú uchovávané na čas potrebný z hľadiska splnenia oprávnených a zákonných obchodných potrieb v súlade s našou politikou pre uchovávanie záznamov a s relevantnými zákonmi a inými predpismi na dobu max. 5 rokov.
 10. Údaje maloletých osôb 
  Táto stránka nie je určená osobám mladším ako 18 rokov. Od žiadnej osoby mladšej ako 18 rokov vedome nezhromažďujeme osobné údaje. 

11. Kontakt 
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov alebo spracovania vašich údajov, kontaktujte nás prostredníctvom vnútornej pošty fler.cz/Talkaaa. 
Používatelia informačného systému súhlasia s tým, aby prevádzkovateľ spracúval ich osobné údaje v uvedenom rozsahu. Súhlas je platný na dobu potrebnú pre zrealizovanie požiadavky používateľa a používateľ ho môže kedykoľvek odvolať.

Způsob dopravy
Balíčky posielam v bublinkovej obálke alebo v krabici /záleží od druhu zásielky/, dobre a starostlivo zabalené, slovenskou poštou a doporučene :)
Obchodní podmínky

1.VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1.1. Predávajúcim sa v zmysle nákupných podmienok označuje fler.cz/Talkaaa (ďalej len predávajúci).
1.2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka (ďalej len kupujúci).
1.3. Za kupujúceho sa považuje aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá predávajúceho kontaktuje za úmyslom objednania si tovaru, ktorý predávajúci nemá v ponuke, ale vyrobí ho namieru.

2. OBJEDNÁVANIE
2.1.Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.fler.cz sú považované za záväzné.
2.2. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, s ktorými súhlasí.
2.3. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
2.4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých objednávkovým formulárom predpísaných údajov a náležitostí a odsúhlasenie obsahu objednávky.
2.5. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
2.6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru s odkladacou podmienkou úplného 
zaplatenia kúpnej ceny spolu s nákladmi predávajúceho spojených s predajom, ktoré znáša kupujúci. Kúpou nezaniká autorské právo na dielo.
2.7. Vyplnením objednávkového formulára či odoslaním záväznej objednávky v rámci internetového obchodu, 
kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o kupujúcom 
a o jeho nákupoch.

3. STORNO OBJEDNÁVKY
3.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu pred jej záväzným potvrdením predávajúcim, kým predávajúci nezačne s výrobou.
3.2. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcenu škodu vzniknutú týmto jednaním.
Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Výška storno poplatkov môže byť do výšky až 100% z celkovej ceny tovaru.
3.3. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (napr. chybne uvedené kontaktné údaje).

4. KÚPNA CENA A PLATBY
4.1. Predávajúci nie je platcom DPH.
4.2. K cene tovaru je pripočítaná aj cena poštovného a balného odvodená od veľkosti a váhy objednaného tovaru. Cena poštovného a balného je uvedená pri každom tovare.
4.3. Platiť za tovar môže kupujúci prevodom na účet predávajúceho na základe odoslanej objednávky. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho.
4.4. Platba je možná iba v EUR.

5. DODACIE PODMIENKY A TERMÍNY
5.1. Predávajúci realizuje dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty. Tovar je expedovaný bez zbytočného odkladu po prijatí platby, prípadne po vyhotovení diela. O tejto informácii je kupujúci informovaný pri každom tovare. 

5.2. Po zabalení a expedovaní objednaného tovaru, predávajúci v systéme označí objednávku ako odoslanú a o tejto skutočnosti je kupujúci informovaný.

5.3. Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo na základe dohody s kupujúcim vyplývajú špeciálne požiadavky na balenie.

6. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
6.1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci len vtedy, ak neboli spôsobené kupujúcim. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru od prepravcu tento tovar skontrolovať, v prípade poškodenia tovaru pri preprave tovar neprebrať. 
Prípadné chyby v objednávke, ako napr. iný tovar, rozmer... je nutné nahlásiť čo najskôr správou predávajúcemu.

6.2. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

6.3. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho.

6.4. Ak chýba nejaká časť objednávky, predávajúci je povinný túto chybu bezodkladne napraviť. Kupujúci nemá právo žiadať výmenu tovaru za iný, ak je tovar, ktorý predtým objednal bol zhotovený podľa jeho vlastných požiadaviek.

6.5. V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar spolu s kópiou faktúry a písomnou reklamáciou na adresu, ktorú vykomunikuje s predajcou cez vnútornú poštu fler.cz/Talkaaa

6.6. Po obdržaní tovaru, písomnej reklamácie a kópie faktúry je predávajúci povinný do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
7.1. Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní. Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť použitý, nesmie byť poškodený, tovar musí byť kompletný a musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe na adresu predávajúceho.

7.2. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru peniaze za tovar pošle predávajúci prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

7.3. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

7.4. S ohľadom na ust. § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. nie je možné vrátiť tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. 

8. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA
8.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

8.2. Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo.
8.3. Osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
8.4. Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, 
ktoré má spracované v bezpečnostnej smernici.

9. Záverečné informácie
9.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.


V Girovciach, dňa 12.7.2017

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím