Domů Profil prodejce Utulmo official
 • aktivní prodejce od r. 2019
  Reaguje na objednávky obvykle do 5 hodin.
 • Hrušovany u Brna, ČR
 • 114 prodaných kusů
 • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (14) 100%
Nadšenci: 56
Aktivita: aktivní
Prodáno: 114
Registrace: 28.1.2019
Město: Hrušovany u Brna
Stát: ČR

Utulmo official

/ Prodávající
Novinky
Žádné aktuální informace.

Jsem maminka na mateřské, která toužila po nevšedních, originálních a zároveň funkčních doplňcích pro svoje děťátko. Hledala jsem deku, která mou dceru zahřeje v kočárku, pomůže jí usnout, bude příjemná a neztratí svou barvu ani tvar. Nikde jsem na ni ale nenarazila, a protože velmi ráda tvořím, zrodil se nápad.♥️

Ten se také líbil mým sestrám, mamince i babičce, díky kterým mohla vzniknout první kolekce měkoučkých dek. Naše společné tvoření dávalo velký smysl, a tak se zrodila značka Utulmo.

Další produkty na sebe nenechaly dlouho čekat, proto u nás najdete i hřejivé čepice, šály, polštáře, lunch bagy a prstýnky.

Utulmo se nám postupně rozrůstá, ale neztrácí nic ze svých hodnot. Stojíme si za kvalitním ručním zpracováním i materiály. Za jednoduchými liniemi i nevšedním vzhledem. Naše doplňky jsou tu, aby podtrhly vaši osobitost. Tak buďte prostě nevšední.

Vaše Lucka ♥️ UTULMO

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží paní Lucie Zerzánková Veselá IČO:  87211246, se sídlem Pod střediskem 846, 664 62 Hrušovany u Brna (dále jako  „prodávající“). 

1 Záruka za jakost 

1.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající  odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal: 

1.1.1 má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové,  které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu  zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce; 

1.1.2 se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto  druhu obvykle používá; 

1.1.3 je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; 

1.1.4 vyhovuje věc požadavkům právních předpisů. 

1.2 Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží,  jeho úplnost a nepoškozenost obalů. 

1.3 Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží,  jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu. 

2 Způsob uplatnění reklamace 

2.1 Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s  tímto reklamačním řádem. 

2.2 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně v  sídle prodávajícího. 

2.3 Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace 

po celou provozní dobu. 

2.4 Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném  záručním listě a/nebo v přislušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě  prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším. 

2.5 Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména  předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným  věrohodným způsobem. 

2.6 Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud  na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží. 

3 Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace 

3.1 Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za  jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva  nestanoví jinak. 

3.2 Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je  uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu. 

3.3 Zaruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců. 

3.4 Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v  případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno. 

3.5 U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného  na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3.3 tohoto  reklamačního řádu. 

3.6 Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží  vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá,  ačkoliv o vadě ví. 

3.7 Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je  zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.

3.8 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3  pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení  vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno  datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob  vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace  včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů  ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.  Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení  reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.  Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení  reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas  uskutečnit. 

3.9 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených  nákladů spojených s uplatněním reklamace. 

3.10 V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z  vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží. 

4 Výjimky z odpovědnosti za vady 

4.1 Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech: 

4.1.1 je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; 

4.1.2 je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou  údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží; 

4.1.3 vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z  povahy věci; 

4.1.4 jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v  době převzetí zboží kupujícím; 

4.1.5 mechanické poškození zboží;

4.1.6 vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží; 4.1.7 provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů; 

4.1.8 používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí,  chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno; 

4.1.9 poškození v důsledku vyšší moci; 

5 Závěrečná ustanovení 

5.1 Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje  kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů  Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního  řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise. 

Účinnost 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 23. května 2021.

I.

Základní ustanovení

 

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Lucie Zerzánková Veselá, IČ: 87211246 se sídlem: Pod střediskem 846, 664 62 Hrušovany u Brna (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

  adresa: Pod střediskem 846, 664 62 Hrušovany u Brna

  email: info@utulmo.cz

  telefon: 724 850 363

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. IV.

Doba uchovávání údajů

 

 1. Správce uchovává osobní údaje dle zákonných požadavků, čl. 5 písm. e) GDPR, který stanoví, že osobní údaje budou uchovávány nejdéle po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsou zpracovávány a v minimálním rozsahu:
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Jsme povinni archivovat všechny podklady a doklady, dokumentující uskutečnění obchodní a platební transakce, minimálně po dobu deseti let od data uskutečnění transakce
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
  • podílející se na zajištění provozu služeb
  • zajišťující marketingové služby
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. VI.

Vaše práva

 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR  
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. 
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.VIII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2021

Způsob dopravy
Osobní odběr možný pouze na adrese: Pod střediskem 846, 664 62 Hrušovany u Brna
Další prodejní profily
Komentáře
Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Zboží

Další zboží od Utulmo official

Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím
Menu
--