Domů Profil prodejce Mýd Lenka
Lenka Sojková
  • aktivní prodejce od r. 2015
    Reaguje na objednávky obvykle do 15 minut.
  • Klatovy, ČR
  • 1896 prodaných kusů
  • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (237) 100%
Nadšenci: 736
Aktivita: aktivní
Prodáno: 1896
Registrace: 16.10.2015
Město: Klatovy
Stát: ČR
Důležitá informace: Děkuji všem za podporu a přízeň a virtuální přátelství. Fléru děkuji za podporu v rozjezdu podnikání. Nyní však nadešel čas odejít.... přeji všem hodně úspěchů a radosti z tvoření. MýdLenka

Mýd Lenka

/ Prodávající
Novinky
967035
14.9.2021 Přátelé, fanoušci MýdLenky.
Přišel čas vykročit novým směrem a proto na konci září voňavá kosmetika MýdLenka na Fléru končí.
Vyrábím dále, jen již nebudu prodávat tady na Fléru.
Děkuji všem a podporu a důvěru a přátelství.
Fléru děkuji velmi za start mého podnikání.
Lenka

Přírodní mýdla MýdLenka nesou značku ŠUMAVA ORIGINÁLNÍ PRODUKT.

Více info na mém Blogu

 

 

 

Mýdla a kosmetické výrobky vyrábím ve zkolaudované provozovně splňující všechna přísná hygienická kritéria a jsou certifikovány dle nařízení EU o kosmetických přípravcích.

 

Pokud si přejete, ráda Vám zašlu objednaná mýdla bez obalu - pouze v papírovém sáčku. Podporuji ZERO WASTE. Napište mi :)

MýdLenka při práci

 

 

 

Sklizeň levandule....

 

Mýdlárna dokořán .... zvídaví zákazníci na návštěvě.....

 

Mýdlárna dokořán....

 

Moje zboží v TOP nominacích:

Top nominace Letní prstýnek s Přírodním deodorantem Lemongrass

Top nominace Milujeme wllness a Dárková krabička Harmonie

Top nominace Tam s leskem na rty Malina

Top nominace Spojení s přírodou s mýdlem Máta a zelený jíl

Top nominace Domácí lázně s Pleťovým sérem Neroli

Moje zboží na titulce

 

 

 

 

 

 

Vítám Vás u MýdLenky.

Nějak jsem se chvíli nehlídala a dům je plný mýdla….. 

 

Východ slunce .... nádhera.....

S láskou vyrábím přírodní mýdla s bylinkami, bylinnými oleji ….

 

Pro výrobu používám pouze čisté přírodní ingredience. Mýdlo vyrábím tradiční metodou za studena v malých dávkách. 

 

Moje mýdla jsou bez umělých konzervantů, barviv a vůní. Neobsahují syntetické detergenty nebo parabeny, ropné deriváty, ….

Použité ingredience jsou od prověřených dodavatelů – rostlinné oleje a másla (některé v  bio kvalitě), esenciální oleje z rostlin, bio oves, med. 

Macerace bylin

Je-li použit palmový olej, pochází pouze z trvale udržitelných plantáží.

Všechna mýdla vyrábím s láskou v malých sériích a proto se jednotlivé dávky mohou vzhledově lišit. Mýdla jsou krájena a balena ručně.

 

 

 

Vegan friendly – s výjimkou medu, hedvábí a kozího mléka v některých mýdlech

Testováno pouze na lidech :)

 

Mýdla zasílám dárkově zabalená

Na vyžádání bez obalu, podporuji ZERO WASTE.

 

 

 

Jsem členkou klubu Zvířata v nesnázích            tlapka

 

 

 

U nás na vsi......

Východ slunce .... nádhera .....

 

 

Krájení mýdla

Bezpečnostní list – Mýdlo na praní MýdLenka s francouzským jílem Terre de Sommieres Strana: 1 / 5
Bezpečnostní list
v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Datum vystavení: 2019.08.02
Datum revize: -
Verze: 1
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikace látky/směsi
Obchodní označení: Mýdlo na praní MýdLenka s francouzským jílem Terre de Sommieres
Chemický název: není
Identifikační číslo: na obale
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Mýdlo na praní
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:
Jméno: Lenka Sojková
IČO: 72218533
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace při ohrožení života a zdraví v ČR:
Toxikologické informační centrum v Praze, Na Bojišti 1, 128 00 PRAHA 2, (24 hr/day), tel.: +420 224 919 293, +420 224
915 402 (non stop medical service), +420 224 914 575, tis@mbox.cesnet.cz
Klinika nemocí z povolání: tel.: +420 224 964 526, +420 224 964 630
ODDÍL 2: Identifikace Nebezpečnosti
2.1. Klasifikace směsi
Nerizikový výrobek - detergent podle nařízení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech.
Informace o zvláštních nebezpečích pro člověka a životní prostředí: Nejsou žádná zvláštní rizika. Upozorňujeme na
informace uvedené v tomto bezpečnostním listu.
2.2. Klasifikace značení
2.2.1 Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), v platném znění:
Piktogramy nebezpečnosti: žádné
Signální slovo: žádné
Údaje o nebezpečnosti: žádné
2.2.2 Označování podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP :
Směs nepodléhá klasifikaci podle legislativy ES.
Přestože tato látka / produkt nepodléhá klasifikaci a povinnému značení, doporučujeme dodržovat obvyklé bezpečnostní
postupy při práci s chemikáliemi.
2.3. Další rizika:
2.3.1 Fyzikálně-chemické nežádoucí účinky při aplikaci látky / přípravku: -
2.3.2 Informace týkající se zdraví: -
2.3.3 Informace týkající se životního prostředí:
Zabraňte uvolnění přípravku do půdy nebo podzemní vody.
2.3.4 Rizika spojená s nevhodným použitím látky / přípravku:
Při aplikaci předepsaným způsobem nejsou známy žádné nežádoucí účinky.
Bezpečnostní list – Mýdlo na praní MýdLenka s francouzským jílem Terre de Sommieres Strana: 2 / 5
ODDÍL 3: Složení / Informace o složkách
3.1. Složky přípravku: Směs níže uvedených látek.
Ingredients (INCI)
CAS No.
Koncentracel %
(w/w) Symbol Věty*
Aqua 7732-18-5 15 – 25 - -
Cocos nucifera Oil
8001-31-8 60 – 70 - -
Sodium Hydroxide 1310-73-2 5 – 15
Skin Corr. 1A, Met. Corr. 1
H290, H314;
P260,
P280,
P303+P361+P
353,
P305+P351+P
338,
P310.
Illite 12173-60 -3 1 – 5 - -
Citric Acid 77-92-9 /
5949-29-1 1 – 5
Eye Irrit. 2
H319; P280,
P305+P351+P
338
* Plné znění uvedených R-vět a S-vět a H-vět je uvedeno v kapitole 16.
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Všeobecné pokyny:
Dodržujte obecná hygienická pravidla v průběhu práce. Vyhněte se kontaktu výrobku s očima. Při zasažení očí
vypláchnout studenou vodou.
4.2 Při vdechování:
-
4.3 Kontakt s pokožkou:
Pokud se vyskytne vyrážka nebo podráždění, přestaňte výrobek používat a kontaktujte výrobce.
4.4 Po požití:
Vypláchněte ústa vodou. Zajistěte lékařskou péči.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Příslušné hasicí přístroje:
-
5.2 Nevhodné hasicí přístroje:
-
5.3 Zvláštní riziko:
-
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
-
ODDÍL 6: Opatření pro náhodné uvolnění
6.1 Preventivní opatření pro ochranu osob:
Není požadováno.
6.2 Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí:
Je-li to možné, zabraňte úniku do odpadních vod, do půdy a do povrchové nebo podzemní vody.
Bezpečnostní list – Mýdlo na praní MýdLenka s francouzským jílem Terre de Sommieres Strana: 3 / 5
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Zacházení:
Pracujte v souladu s návodem k použití uvedeným na štítku/etiketě/v příbalovém letáku. Přípravek není určen k jídlu.
7.2 Skladování:
Uchovávejte v suchu a při pokojové teplotě (od + 5 ° C do 25 ° C). Skladujte odděleně od potravin.
7.3 Použití:
Určeno pro prací a čistící procesy.
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné pomůcky
8.1 Limitní hodnoty expozice:
-
8.2 Omezení expozice:
Během použití nepijte, nejezte a nekuřte. Vyhněte se očnímu kontaktu.
8.2.1 Omezení expozice osoby:
Ochrana dýchacích cest: Není nutná.
Ochrana očí: Zabraňte kontaktu s očima.
Ochrana rukou: Není nutná.
8.2.2 Omezení expozice životního prostředí:
Dle možností zabraňte uvolnění přípravku do odpadních vod, povrchových nebo podzemních vod.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Všeobecné údaje:
Stav při 20 °C: tuhá látka
Barva: bílá - smetanová
Vůně: jemná mýdlová
9.2 Důležité informace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:
Typ: tuhá látka
Bod tání: data nejsou k dispozici
pH (při 20 °C): data nejsou k dispozici
Bod tuhnutí: data nejsou k dispozici
Bod varu: data nejsou k dispozici
Bod vzplanutí: data nejsou k dispozici
Hořlavost: data nejsou k dispozici
Horní mez výbušnosti: data nejsou k dispozici
Dolní mez výbušnosti: data nejsou k dispozici
Oxidační vlastnosti: údaje nejsou k dispozici
Tlak páry (při 20 °C): data neudána
Hustota (při 20 °C): data neudána
Rozpustnost ve vodě: data neudána
Rozdělovací koeficient n-oktanol / voda: data neudána
9.3 Jiné údaje:
žádné
ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita
Přípravek je stabilní.
10.1 Podmínky, kterým je třeba se vyvarovat: -
10.2 Materiály, kterým je třeba se vyvarovat : -
10.3 Nebezpečné produkty rozkladu : -
Bezpečnostní list – Mýdlo na praní MýdLenka s francouzským jílem Terre de Sommieres Strana: 4 / 5
ODDÍL 11: Toxikologické informace
LD50, orálně (krysa): data nejsou k dispozici
LD50, dermální (potkan): data nejsou k dispozici
LD50, inhalace (krysa): data nejsou k dispozici
Dráždivost pro kůži: data nejsou k dispozici
Dráždivost očí: data nejsou k dispozici
Respirační expozice: data nejsou k dispozici.
Požití expozice: data nejsou k dispozici.
Senzibilizace: data nejsou k dispozici.
Narkotika: data nejsou k dispozici.
Karcinogenní účinky: data nejsou k dispozici.
Mutagenní účinky: data nejsou k dispozici.
Toxicita pro reprodukci: data nejsou k dispozici
Subchronická-chronická toxicita: data nejsou k dispozici.
Jiné údaje: Žádné.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Ekotoxicita:
Akutní toxicita: data nejsou k dispozici.
Toxicita pro půdní organismy: data nejsou k dispozici.
12.2 Mobilita: data nejsou k dispozici.
12.3 Perzistence a rozložitelnost: data neudána.
12.4 Bioakumulační potenciál: data neudána.
12.5 Výsledky hodnocení PBT: data nejsou k dispozici.
12.6 Jiné nepříznivé účinky: ne
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody likvidace látky:
Zabraňte úniku přípravku do odpadních vod a povrchových vod. Při přípravě likvidace postupujte v souladu s aktuálně
platným zněním zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
13.2 Metody odstraňování kontaminovaných obalů:
Nejsou stanovena žádná zvláštní pravidla pro likvidaci odpadu. Při přípravě likvidace postupujte v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a příslušnými prováděcími předpisy a nařízeními.
ODDÍL 14: Informace o přepravě
14.1. UN číslo: Není regulováno
14.2. Správný název OSN pro zásilku: Není regulováno
14.3. Třída / třídy nebezpečnosti pro přepravu : Není regulováno
14.4. Obalová skupina: Nevztahuje se
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí: Nevztahuje se
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Není regulováno
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC: Není regulováno
ODDÍL 15: Informace o právních předpisech
15.1. Bezpečnostní, zdravotní a environmentální předpisy / právní předpisy specifické pro látku nebo směs:
Klasifikace a označení: Výrobek byl klasifikován a označen podle detergent podle nařízení Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech.
Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění příslušné prováděcí předpisy a
Bezpečnostní list – Mýdlo na praní MýdLenka s francouzským jílem Terre de Sommieres Strana: 5 / 5
nařízení.
Právní předpisy, které se vztahují na směs: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro
chemické látky, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), o klasifikaci, označování a balení látek a
směsí, ve znění pozdějších předpisů.
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Posouzení chemické bezpečnosti bylo klasifikováno podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ve znění pozdějších
předpisů a příslušných prováděcích předpisů a nařízení.
ODDÍL 16: Další informace
16.1. Seznam H-vět a P-vět pro složky směsi (odstavec 3.1 + odst. 15.1 bezpečnostního listu)
H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P260 - Nevdechujte prach/ dým/ plyn/ mlhu/ páru/ aerosoly.
P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje.
P301 + P310 - Při požití: Okamžitě volejte toxikologické středisko nebo lékaře.
p302 + p352 - V případě kůže: Umyjte velkým množstvím mýdla a vody.
P303+P361+P353 - Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou/ osprchujte.
P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
16.2. Pravidla školení:
Použijte tento bezpečnostní list pro školení.
Bezpečnostní list obsahuje údaje, které odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem, jsou v souladu s
platnými právními předpisy a jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního
prostředí.

Způsob dopravy
Výrobky zasílám Českou poštou pečlivě zabalená v bublinkové fólii. K přírodě se snažím být f(l)ér a proto obaly pokud možno recykluji. Poštovné dle ceníku České pošty + balné. Cena poštovného bude zaslána při potvrzení objednávky. Možnost osobního předání v Klatovech.
Další prodejní profily
Komentáře
Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
Zboží

Další zboží od Mýd Lenka

Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím
Menu
--