V minulých dílech minisérie věnované písmu jsme prolétli jeho historickým vývojem od počátků až po moderní dobu. Dnes se pojďme zastavit v současnosti a nahlédnout do rozmanitého světa moderní písmové tvorby - tedy typografie.

Designové pohlednice Typography set 4ks od ma maison blanche

Typografie je technicko-umělecký obor, který se zabývá tiskovým písmem. Jedna její část se zabývá písmem jako takovým - jeho tvarem, velikostí - zkrátka uměleckou tvorbou písma. Druhá část se věnuje umístěním písma v prostoru (na stránce), jeho proporcemi, umístěním titulků i ilustrací. Jakkoliv můžeme písmo považovat jen za obyčejný prostředek komunikace, tvorba písma je samostatným uměleckým oborem. Písmo může být nadčasové i poplatné době svého vzniku, je nositelem emocí a dokáže být i svébytným uměleckým prvkem.  

 

I samostatné písmeno může být dekorací, která převýší jeho informační hodnotu. Základem jsou čisté a jednoduché linie a kvalitní materiál. 

Písmeno (15cm) od Majestick

Písmo, nebo font?

V současné době existuje nepřeberná škála písem - tedy sad znaků, písmen, čísel, symbolů, interpunkce atd., které mají stejný, jedinečný design (cit. Grafický design: Typografie, Gavin Ambrose a Paul Harris).

Ve spojení s písmem se běžně používá i slovo font, které znamená fyzickou prezentaci písma. James Felici, autor knih o typografii, vysvětluje rozdíl mezi písmem a fontem jednoduchým příměrem - font lze připodobnit k vykrajovátku na cukroví, zatímco písmo k onomu cukroví vytvořenému vykrajovátkem. 

Lorem ipsum je pseudolatinský text využívaný v grafickém designu jako vzorový pro ukázky grafických textů. Nesmyslnost textu umožňuje soustředit se pouze na vzhled stránky, neboť divákovu pozornost nerozptyluje obsah sdělení.

 Pletení - 2013016 - 3cm x 3cm od TK Design

Písmové rodiny

Pokud si ve svém počítači otevřete běžný textový editor a podíváte se na nabídku písem, jistě objevíte dlouhý seznam nabízející širokou paletu možností. Pro jednodušší práci s písmem si typografové jednotlivá písma roztřídili do písmových rodin. Podívejme se nyní na ty nejčastěji využívané. 

Velké množství současných písem vychází z forem starých několik set let. Typografové rozlišují čtyři základní písmové rodiny snadno rozpoznatelné dle základních tvarů.

Oranžová od stephany

Lomená písma

Lomená písma vychází ze středověkého ornamentálního psaní - patří mezi ně např. švabach, fraktura. Vyznačují se složitými tvary, které znesnadňují čitelnost. Dnes se lomená písma používají zejména k dekorativním účelům - jednoduché nápisy, použití jednotlivých písmen, atd. 

Lomené písmo je dekorativní. Při jeho použití u jednoduchých nápisů se stírá i jeho horší čitelnost. 

Gotická papírová panenka Helena od malé ilustrace

Antikvová písma

Antikva je svým vzhledem původně odvozená od římských písmen tesaných do kamene. Její výborná čitelnost se odráží i ve velmi častém použití antikvového písma v tištěných textech. Jedná se o patkové písmo (patky či přesněji serif je příčné zakončení některých znaků), přičemž patky usnadňují očím přeskakovat z jednoho znaku na druhý. Typografové doporučují patkové písmo zejména pro rozsáhlé texty. Není tedy překvapením, že patkové písmo nalezneme na stránkách novin, v knihách i časopisech.

Mezi známá patková písma patří například: Book Antiqua, Times New Roman, Minion, Lucida, Garamond a řada dalších.

Antikvových písem existuje velká řádka. V průběhu let vznikly různé vzory více či méně poplatné vkusu doby svého vzniku. Dnes se rozlišuje několik kategorií antikvových písem, která se mezi sebou liší jen v drobnostech.

Novinová :-) od Akromis

Grotesková písma

Bezpatkové (bezserifové) písmo existuje od konce 18. století. Dnes se toto písmo často označuje termínem sans-serif pocházejícím z francouzštiny. Původně byla tato písma považována za komická, odtud také pramení název "grotesk". Písmo se vyznačuje jednoduchými a čistými tvary a absencí patek. Dříve se využívalo zejména k nápisům. Dnes se jedná o písma používaná především pro krátké texty, titulky a exponovaná sdělení.

Mezi známá grotesková písma patří například: Arial, Helvetica, Tahoma, Verdana, Century Gothic, Comic Sans a další. 

Bezpatkové písmo má moderní a jednoduchý vzhled. Hojně se využívá na plakátech, popiscích či vysvětlivkách. V porovnání s patkovým písmem je méně honosné.

obal na čtečku Moderna - s textem na přání od qetino 

Skriptové písmo

Skriptová písma svojí formou připomínají rukopis. Základem pro některé z nich jsou i rukopisy reálných osob (např. Pushkin). Často bývá skriptové písmo i spojité - tedy jednotlivé znaky ve slově jsou navzájem spojeny, jako je tomu u psacího písma. V praxi slouží skriptové písmo zejména k dekorativním účelům, neboť delší text vysázený skriptovým písmem trpí zhoršenou čitelností. Dobře však skriptové písmo funguje u různých nadpisů, názvů či titulků.

Mezi známá skriptová písma patří například: Zapfino, Lucida Handwriting, Berthold Script, Chalkboard a další. 

Skriptové písmo je dekorativní a v dnešní době často využívané např. u vintage stylu. Skriptové písmo lze kombinovat s jinými druhy, nebo i samostatně. Skriptové písmo bývá často nositelem emocí - může působit dětsky, žensky, nebo například jako v tomto případě historizujícím dojmem.

Stará truhlička od Nordvind

Grafická a experimentální písma

Samostatnou kapitolou jsou písmena, která se sama o sobě dají považovat za obrazy. Při jejich tvorbě je kladen velký důraz na výtvarnou formu. Často jsou vytvářena pro konkrétní účel (např. logo) a ve svém zobrazení využívají i prvky sdělovaného tématu. Nebývá výjimkou, že grafici při jejich tvorbě používají jen výřezy standardního tvaru písma. U grafických písem často grafická stránka převažuje nad čitelností. 

Mezi grafická písma patří například: Pop Led, Dynamoe, Dr No. 

Písmeno se může stát samostatným výtvarným objektem. Ne vždy se takto vytváří celá písmová sada, někdy stačí pouhých několik písmen na vytvoření obrazu, loga nebo logotypu. Zajímavě graficky pojatá písmena jsou velice dekorativní a jejich využití se neomezuje jen tiskovými materiály. 

Keramická brož Kafe? No.II od cinnamonka

 

Nejen informace

Každé písmeno je vlastně samostatným tvarem - bez ohledu na informační hodnotu, kterou nese. Jejich využití ve výtvarné tvorbě je tedy nepřeberné. Od ryze účelových (značky, logotypy, monogramy) až po čistě obrazové. Stejně tak může mít text výrazný dekorační efekt a sloužit například jako podklad nebo základní textura. 

Psaný text může mít pouze dekorativní funkci, přičemž poskytované informace jsou podružné. Různé velikosti a barvy písma vnáší do obrazu dynamiku. 

Samolepka na stěnu - města - nápis od Verunoid

Využití písma není limitované jen na nápisy. Možná si ještě vzpomenete na první počítačové obrazy tištěné na jehličkových tiskárnách a využívající různé tvary písma k vyplnění plochy a tím vyjádření objektu. Tehdejší možnosti výpočetní techniky byly omezené a tento způsob počítačové výtvarné tvorby se rychle rozšířil. Dodnes lze najít řadu obrazů vytvářených stejným postupem.

Využití písma jako textury se nemusí omezovat jen na počítačovou grafiku. Střídáním různě velikého a tvarovaného písma lze vyplňovat tvarované plochy a vytvářet tak obrazy.

Jablíčkové přání od Ma-Kup 

Písmové formy inspirují nejen kreslíře, ale i další výtvarníky. Běžně nalezneme šperky inspirované tvarem písma, užitné předměty, ale i například potištěné látky. Novinový nebo knižní papír se dnes běžně používá jako materiál při tvorbě origami a dalších papírových dekorací. Novinové výstřižky, útržky nápisů, plakátů a dalších psaných prvků se objevují i v kolážích a asamblážích. 

Novinový papír použitý jako základní materiál krabičky působí velice zajímavě. Z knižního papíru lze vyrábět například vánoční ozdoby, girlandy, květiny a další drobné dekorativní předměty.

Dárková krabička... nauč mě francouzsky od Art et Déco

 

Je jen na vás, jak moc popustíte uzdu své fantazie. Písmo skýtá obrovský potenciál a dokáže být nadmíru inspirativní. A rozhodně se nemusíte limitovat jen tím, aby psaný text dával smysl. Hrajte si a experimentujte. Nechte se nést na písmové vlně a do písma se třeba zahalte... 

Triko-vesta vanilková "písmo" od ververdesign 

 

 

Úvodní fotografie: PROJEKT: SAY YES! od PROJEKT

Použitá literatura:
Grafický design: Typografie, Gavin Amrose, Paul Harris, Computer Press, a.s., 2010
Základy typografie, Ina Saltz, Nakladatelství Slovart, s.r.o., 2010
Wikipedia.org