My víme, že svět není jenom Fler. Takže: jezdíte na trhy a potřebujete mít na svém stánku pomocníka? Nebo už jen prostě sami nestíháte a vzali jste si někoho na výpomoc? Pozor, pravděpodobně ho budete muset nějakým způsobem zlegalizovat. Jak to udělat správně, vyhnout se nepříjemnostem a neporušit žádná pravidla? Čtěte. Máme i konkrétní příklady.

Možností je dle našich zákonů více a každá z nich nese určité riziko nebo administrativní náročnost. Vždy přitom navíc záleží na konkrétní kontrole, co vám projde bez problémů a co budete muset případně obhajovat před soudem. Takže jak na to?

Nelegální zaměstnávání

Nelegálním zaměstnáváním je závislá práce, která není podložena smlouvou podle zákoníku práce (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce).

Závislou práci definuje zákoník práce v § 2 a má tyto znaky 

 • vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance
 • je vykonávaná jménem zaměstnavatele
 • zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně a podle pokynů zaměstnavatele
 • je vykonávaná za mzdu, plat nebo odměnu za práci
 • zaměstnavatel nese náklady a odpovědnost
 • pracovní dobu a pracovní místo určuje zaměstnavatel

Máte-li pomocníka, který vám pomáhá s prodeji na trzích, pravděpodobně všechny výše zmiňované znaky splňujete. 

Za nelegální práci hrozí velmi vysoké pokuty (až 10 000 000 pro zaměstnavatele a 100 000 pro zaměstnance). Při jednorázovém pochybení na trzích takto vysoká pokuta vyměřená určitě nebude, ale i nižší pokuta může být likvidační. 

Vyhnout se tomu můžete, pokud se jedná o jednorázovou výpomoc - a to bezúplatnou nebo i placenou. Potíž je, že jednorázovost budete muset dokazovat, a to možná až u soudu. 

foto: HelenaG

 

Jednorázová bezúplatná výpomoc

Zaměstnáním (závislou činností) není jednorázová výpomoc - jednorázový „záskok“ na omezenou dobu, zatímco si potřebujete zajistit neodkladnou záležitost.

Nejčastější a nejsnáze obhajitelná je tato výpomoc mezi příbuznými, ale nemusí to být nutné.

Příklad 1

Výjimečně s sebou máte na trhu kamarádku nebo neteř, které za tuto pomoc nic nezaplatíte. 

Příklad 2

Jste na trhu a potřebujete si od stánku na chvíli odskočit. Požádáte sousedního prodejce, ať vám stánek na chvíli pohlídá. 

Kdyby v této chvíli přišel kontrolor z inspektorátu práce, můžete obhájit, že se nejedná o zaměstnávání načerno.

Riziko = pokud kontrolor usoudí, že pomoc nebyla jednorázová, ale mohla by být nelegálním zaměstnáním, budete se muset před pokutou za nelegální zaměstnávání bránit v soudním řízení.  

 

Jednorázová placená výpomoc

Jednorázového pomocníka můžete legálně i zaplatit. Doporučuji v takovém případě sepsat smlouvu o jednorázové výpomoci. Váš pomocník potom tento příjem zdaní jako "příjem z příležitostné činnosti" podle § 10 zákona o dani z příjmu. Pokud se vejde za rok do 30 000 Kč, nebude muset tyto příjmy zdaňovat vůbec.

Nezapomeňte ale, že se musí jednat o jednorázovou pomoc a že by neměla splňovat znaky závislé činnosti

Riziko, že kontrolor z inspektorátu práce vyhodnotí výpomoc jako závislou činnost (zaměstnání) tu pořád je. 

 

Myška bílá - záložka do knihy od tuitui

 

Nejjednodušší zaměstnávání - dohoda o provedení práce (DPP)

Máte-li u stánku pomocníka, který není v blízkém příbuzenském vztahu, vřele doporučuji váš vztah podložit smlouvou - dohodou o provedení práce. Budete mít výrazně snazší pozici při případné kontrole nelegálního zaměstnávání. Nebudete muset prokazovat "jednorázovost" a "nahodilost" výpomoci.

Podepsanou dohodu bude mít pomocník na stánku u sebe a bude se s ní kontrole prokazovat.

Dohoda o provedení práce s hodinovou sazbou a výkonem práce "podle potřeby" má jednu velkou výhodu - pokud zaměstnanec žádné hodiny nevykáže a nedostane je zaplacené formou mzdy, nevznikají tím zaměstnavateli žádné povinnosti vůči státu.

Dohodu o provedení práce můžete uzavřít i s rodinnými příslušníky, kromě manžela/manželky. 

 

Základní pravidla dohody o provedení práce 

 • Maximální počet odpracovaných hodin zaměstnance může být 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele (počítají se všechny DPP dohromady).
 • Dohoda musí být uzavřena písemně.
 • Z dohody se většinou neplatí zdravotní pojištění a sociální pojištění (což je velká úspora peněz i administrativy).

 

Zdanění dohody o provedení práce

 • Při měsíční mzdě do 10 000 Kč (včetně) se neplatí sociální a zdravotní pojištění, jen daň z příjmu, a to ještě ne vždy.
 • Při mzdě nad 10 000 Kč se musí platit sociální a zdravotní pojištění a přicházíme o základní výhodu DPP. Pokud si chcete maximálně zjednodušit administrativu, určitě nedomlouvejte a nevyplácejte takto vysokou odměnu
 • Z DPP se obvykle platí srážková daň 15 %. Zaměstnanec ale může podepsat Prohlášení a tím uplatnit slevu na dani až do výše 2 070 Kč → potom při mzdě do 10 000 nebudeme platit žádnou daň.
  Pozor na to, že Prohlášení může každý podepsat jen u jednoho zaměstnavatele. Pokud váš pomocník už má zaměstnání, pravděpodobně bude mít Prohlášení podepsané tam. Jestli vám ale bude pomáhat kamarádka na rodičovské nebo babička v důchodu, pravděpodobně Prohlášení jinde podepsané nemá a můžete toho využít.

Příklad 1

Na trhu mi pomáhá kamarádka, která má své stálé zaměstnání. V zaměstnání má podepsané Prohlášení, proto ho nemůže podepsat u mě. Z její mzdy za dohodu o provedení práce vypočtu 15% srážkovou daň a tu zaplatím finančnímu úřadu. 

Hrubá mzda = 2 000 Kč

Sražená daň = 300 Kč

Čistá mzda = 1 700 Kč

Příklad 2

Při výrobě mi pomáhá babička, která již je v důchodu. Nemá žádné jiné zaměstnání, takže u mě může podepsat Prohlášení a využít slevu na dani. Daň vypočtu, ale rovnou ji snížím slevou na dani. V tomto případě se jedná o tzv. "zálohovou daň" ve výši 0 Kč. Daň tedy papírově proběhne, ale nic se neplatí.

Hrubá mzda = 2 000 Kč

Vypočtená daň = 300 Kč - sleva 300 Kč = 0 Kč

Čistá mzda = 2 000 Kč

 

Vzor dohody o provedení práce

Jedná se o velmi jednoduchý vzor dohody o provedení práce. Pokud potřebujete, můžete do ní doplnit další podmínky práce, například povinnost zaměstnance respektovat pravidla bezpečnosti práce, podmínky vypovězení dohody atd.

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

Zaměstnavatel: …………..…………..…………..
IČ: …………..…………..…………..
Se sídlem: …………..…………..…………..
Zastoupený: …………..…………..…………..

na straně jedné (dále jen „zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanec: …………..…………..…………..
Narozen: …………..…………..…………..
Bytem: …………..…………..…………..

na straně druhé (dále jen „zaměstnanec“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 74 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, tuto dohodu o provedení práce:

Popis práce:

Místo výkonu práce: 

Přepokládaný rozsah práce: Celkový rozsah práce nepřesáhne 300 hodin za kalendářní rok. (Můžete upřesnit, pokud víte.)

Sjednaná odměna: ……….. Kč/hod. Odměna bude zaměstnanci vyplácena pravidelně k … dni v měsíci na účet zaměstnance č. ú……........... / v hotovosti.

Další ujednání této dohody o provedení práce: (doplňte podle potřeby)

Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zaměstnavatel a druhé zaměstnanec. Obě smluvní strany podepisují dohodu na důkaz souhlasu s jejím obsahem.

V ...........................dne .......................... 

Podpis zaměstnance: 

Podpis zaměstnavatele: 

USB flash disk - panda  od Hravokádo

  

Jak s dohodou o provedení práce postupovat:

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi vámi (zaměstnavatelem) a pomocníkem (zaměstnancem).
 2. Tuto dohodu má zaměstnanec při výkonu práce u sebe na pracovišti = na stánku na trzích, v dílně. Případné kontrole se touto dohodou prokazuje.
 3. Vykáže-li zaměstnanec odpracované hodiny a vy mu je vyplatíte formou mzdy, zaregistrujete se jako zaměstnavatel k dani z příjmu (srážková daň nebo zálohová daň za zaměstnance, podle toho, jestli zaměstnanec má nebo nemá podepsané Prohlášení).
 4. Vypočítáte ze mzdy příslušnou daň, a pokud nějaká vyjde, zaplatíte ji finančnímu úřadu.
 5. Po konci roku podáte finančnímu úřadu formulář vyúčtování této daně.

Vyplacenou mzdu můžete zahrnout do svých daňových výdajů a snížit si o ně základ daně.

Pokud zaměstnanec žádné hodiny nevykáže a vy mu žádnou mzdu nevyplácíte, nemáte povinnosti podle bodů 3-5.

S administrativou vám může pomoci účetní, doporučuji toho využít, minimálně napoprvé.

Se zaměstnáváním jsou spojené další povinnosti ohledně bezpečnosti práce, pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a podobně. U nárazové dohody o provedení práce však riziko z jejich neplnění není příliš vysoké.

 

Pravidelná výpomoc mezi rodinnými příslušníky - spolupracující osoba 

Pokud vám v podnikání pravidelně pomáhá manžel, děti nebo jiný rodinný příslušník, zvažte institut spolupracující osoby nebo rodinného závodu. Formálně se jedná o jakési "společné podnikání" a v tomto případě již nemusíte mít dohodu o provedení práce.

Budete ale muset tuto spolupráci být schopni doložit, spolupracující osoby musí být nahlášené na zdravotním a sociálním pojištění apod. V případě podezření z nelegálního zaměstnávání budete tyto formality těžko zpětně dohánět.

Souznění od KeraMKa

 

Shrnutí - jak si to nastavit 

Manžel, manželka → lze obhájit i bez smluv, zvažte ale institut spolupracující osoby. Ta se navíc může daňově velmi vyplatit.

Jiný příbuzný nebo známý → sepište dohodu o provedení práce, na základě které podle potřeby vyplatíte nebo nevyplatíte mzdu.

Chvilkový záskok → smluvně nemusíte řešit nic, dbejte ale na to, aby bylo z chování záskoku jasné, že jen chvilkově vypomáhá, zatímco jste si potřebovali odskočit.

 

Autorka je účetní a lektorka. Píše web pro začínající podnikatele www.vysvetlovnik.cz

 

Pokud máte otázky a konkrétní příklady, které chcete pomoci řešit, napište je pod článek, podíváme se na to Palec nahoru.

 

 

Úvodní foto: Computer Heart Beat - IT dámské tílko červené od Lucie Tatarová